lunes, 15 de enero de 2018

Acreditación de competencias 2018

A Consellería de Educación convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
As persoas interesadas poderán solicitar participar no proceso de acreditación de competencias do seguinte xeito:
 • A solicitude de participación deberá presentarse en soporte papel na secretaría do centro (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento e farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es/acreditacion.
 • A solicitude, logo de ser cuberta e xerada pola aplicación, deberase imprimir para ser entregada no Centro Integrado de Formación Profesional (sede) onde se vaia desenvolver o procedemento. 
 • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática. 
 • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.
 
Máis información da convocatoria 2018

lunes, 8 de enero de 2018

Guía para axudar aos adultos a falar da morte e o duelo cos nenos e adolescentes

Esta guía foi elaborada co fin de ofrecer axuda a todas aquelas persoas que están en contacto con nenos e adolescentes, e necesiten abordar a morte dun ser querido. Poñerlle palabras a este suceso non resulta nada doado e menos aínda se se trata de comunicárllelo aos máis pequenos.
Non obstante, a morte é un feito ineludible da vida, é dicir, todos os seres humanos imos ter que enfrontarnos a ela, por iso é importante poder dispoñer de recursos que nos axuden a afrontar esta realidade da mellor forma posible.
Ocultar, temer, calar ou dar respostas e explicacións erróneas sobre o que sucede a noso arredor só fará que a experiencia da morte, ademais de resultar sumamente dolorosa, poida converterse en algo complicado ou patolóxico.
Os nenos e os adolescentes acusan a morte dos seus seres queridos, senten e cuestiónanse moitas cousas. As súas preguntas, os seus temores, as súas inquietudes e a súa dor han de ser escoitados e atendidos.
Moitas son as dúbidas que nos sobreveñen no momento en que nos formulamos falar e atender aos nenos e adolescentes cando falece unha persoa do seu ámbito:
«Como lle explicamos o que sucedeu? Pode chegar a entender que é a morte? É mellor contar ou non contar? Que facer se nos pregunta? É diferente a vivencia da morte se o neno ten 5 anos ou se ten 10? Pode estar un neno en duelo? Como o podo axudar? Necesita unha axuda especial? É bo que nos vexa tristes? Temos que evitalo o sucedido? Que poden facer os profesores cando un neno se encontra en duelo?»

http://www.asociaciongwi9525.org/doc/guia-duelo-infantil.pdf

miércoles, 20 de diciembre de 2017

lunes, 18 de diciembre de 2017

Consumo responsable

Cada vez máis vemos nos nosos centros comportamentos consumistas compulsivos por parte dos nosos alumnos acompañados non poucas veces de actitudes egoístas, esixentes e case despóticas cara aos pais. O descenso no nivel socioeconómico dalgunhas familias derivado da crise actual leva situacións dramáticas cos fillos excesivamente afeitos a un consumo desmedido, irracional e irresponsable. Daqueles barros...
Esta Guía editada por CEAPA intenta orientar ás familias cara a un consumo responsable que eduque dende pequenos na inhibición do impulso comprador e dote aos fillos da capacidade de demora da satisfacción e dunha axeitada tolerancia á frustración tan necesarios en tempos de axustes no presuposto familiar cando non de franca penuria.


https://docs.google.com/file/d/0By8h-Gdn-hqsN2ExOTNhNDUtYTg4Mi00YTMyLWE3YzktZjQzNTFjZGMxZTk1/edit?pli=1

Código Deontolóxico da Orientación Educativa en España

Desde hai décadas trabállase en orientación educativa en España con rigor ético, con todo ata 2015 non se deseñou un código deontolóxico que reúna a deontología profesional.
COPOE asumiu este reto coa aprobación deste primeiro Código Deontolóxico da Orientación Educativa en España.


http://www.copoe.org/images/materiales-copoe-orientar/00_Codigo-Deontologico-Orientacion-Espana_COPOE.pdf

viernes, 1 de septiembre de 2017

Periodo extraordinario de presentación de solicitudes
Aberto o período extraordinario de presentación de solicitudes de setembro ata o día 8 ás 13:00 horas. Coa finalidade de axudar na toma de decisións das persoas interesadas en facer solicitudes destas ensinanzas no período extraordinario, facilítanse listaxes informativas. Lémbrese que nas solicitudes do período extraordinario de setembro pódese solicitar calquera centro, ciclo ou módulo que figure na oferta educativa de formación profesional (consulte Oferta de FP), pero na adxudicación sempre teñen preferencia as solicitudes realizadas no mes de xullo (período ordinario de admisión) que permanecen en listaxe de espera sobre calquera solicitude realizada no período extraordinario de solicitudes de setembro.
Atención: Non son listaxes de ciclos e módulos con matrícula liberada. Para acceder é necesario participar no proceso de solicitudes de setembro.

Réxime ordinario

Réxime para as persoas adultas
Modalidade presencial
Modalidade distancia

Admisión en FP Básica en Galicia 2017/2018


Calendario de admisión para o curso 2017-18
Cales son os requisitos para acceder á FP Básica?  
 
Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:
 • Ser proposto/a polo equipo docente
 • Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais
 • Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso
A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:
 • Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo
 • Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos
Que hai que facer para matricularse?
 
Presentar unha única solicitude de admisión e matrícula, asinada pola persoa solicitante (se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da patria potestade ou representantes legais) segundo o anexo I.
A solicitude presentarase no centro educativo no que pretenda ser admitidoen primeira opción.

Documentación a presentar:
 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
 • Comunicación de incorporación á formación profesional básica segundo o anexo IV, no caso de alumnado que foi proposto polo equipo docente con 15, 16, ou 17 anos
 • Certificado de discapacidade, no caso de participar no proceso de admisión pola re­serva para persoas con discapacidade

 Onde podo cursar un ciclo formativo básico?
 
Nas seguintes ligazóns poderá consultar a oferta de ciclos formativos de réxime ordinario (grao profesional básico, grao medio e grao superior) para o curso 2017-2018:

viernes, 23 de junio de 2017

REVISTA CONVIVES Nº 18: EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y CONVIVENCIA
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/2017/06/revista-convives-n-18-educacion-para-la.html
ARTÍCULOS
1. Las manifestaciones de la cultura de paz como fuente de contenido en la Educación para la Paz
Sebastián Sánchez Fernández

2. Educarnos las mentes para erigir los baluartes de la paz Vicent Martínez Guzmán

3. La construcción de la convivencia y su vínculo con la Educación para la paz

Concepción Noemí Martínez Real

4. El papel de las ciudades en la educación para la convivencia y la paz
Carmen Magallón Portolés

EXPERIENCIAS
1. Proyecto “Teixit xarxes”
Universitat Internaciona de la Pau. Sant Cugat

2. Educación por la Paz desde Gernika. Memoria
y Arte como pedagogía de Paz. Gernika Gogoratuz

3. Red andaluza “Escuela, espacio de Paz”. José Antonio Binaburo Iturbe

4. El Seminario galego de Educación para a Paz, un instrumento educativo con vocación de servicio. Seminario Galego de Educación para a Paz


5. I Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y sobre educación para la convivencia y la paz. Convives Reducir la violencia urbana. John Galtung

ENTREVISTA a... Cándida Martínez López

miércoles, 21 de junio de 2017

Admisión en Ensinanzas Deportivas

Plazo de inscripción  desde el día 6 de junio hasta día 7 de julio 2017. 
 


Como se organizan las enseñanzas deportivas? 
Las enseñanzas deportivas se organizan en grados:
a) Las enseñanzas deportivas de grado medio organizan en dos ciclos: ciclo inicial de grado medio y ciclo final de grado medio.
b) Las enseñanzas deportivas de grado superior se organizan en un único ciclo de grado superior
Que duración tinen los ciclos de las enseñanzas deportivas? 
No tienen todas la misma duración. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado medio tendrán una duración mínima de 1.000 horas, de las que por lo menos 400 horas corresponderán al ciclo inicial. Las enseñanzas conducentes a títulos de grado superior tendrán una duración mínima de 750 horas. La superación del ciclo anterior es requisito para el acceso al siguiente ciclo. 
Que requisitos se deben cumpolir para acceder a estes estudos?
Para acceder ao grado medio será necesario tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente para los efectos académicos y superar una prueba de carácter específico.
Para acceder al ciclo de grado superior será necesario tener el título de bachillerato ol equivalente para os efectos académicos, así como el título de Técnico deportivo en la correspondiente modalidad o especialidad . En caso de determinadas modalidades o  especialidades, será además requisito necesario la superación de una prueba realizada por las Administracións educativas, o acreditar un mérito deportivo en os qu e se demuestre tener las condiciones necesarias para cursar con aprovechamento als enseñanzas correspondientes. 
En que consisten dichas pruebas ? 
  La prueba de madurez de grado medio versará sobre las materias de lengua gallega, lengua castellana, sociocultural, científico-tecnolóxico.
En dicha prueba se valorará a madureza y el nivel de conocimientos sobre estas áreas propias del currículo de la Educación Secundaria Obrigatoria. La prueba de madurez de grado superior versará sobre las materias comunes propias del currículo de bachillerato: lengua y literatura galega, lengua y literatura castellana, matemáticas y lenguas extranjeras. Será necesario seleccionar tres de dichas materias y desenvolver por escrito una cuestión de entre dos que se propongan. En esta prueba se valorará el grado de madurez de la persona aspirante en cuanto a la correcta comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje y la capacidadde análisis y de síntesis. 
 
Pruebas de acceso (deportes)
El acceso a las enseñanzas deportivas es equivalente a otras enseñanzas? 
  La prueba de acceso a la formación profesional de grao medio podrá sustituír a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas. La parte común de la prueba de acceso a la formación profesional de grado superior podrá substituír a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas. 
Como teno que hacer para inscribirme? 
  La inscripción para las pruebas se hará en la secretaría de los centros en que se impartan enseñanzas deportivas. 
Donde se pueden estudiar las enseñanzas deportivas?

  
( pincha para verlo y descargarlo) 

Pueden convalidarse  los estudos de enseñanzas deportivas?
Si pueden convalidarse, para ello se aplica la Orden ECI/3830/2005 do 18 de novembro, pola que se modifica a Orde ECI/3224/2004, do 21 de setembro, pola que se establecen validacións para os efectos académicos entre determinadas ensinanzas conducentes á obtención de titulacións oficiais no ámbito da actividade física e o deporte coas correspondentes do bloque común de Técnicos  Deportivos, establecidos polo Real Decreto 1913/1997, de 19 de decembro, e a Orde ECI 3341/2004, do 8 de outubro, que completa esta. El alumnado tendrá que presentar la documentación correspondiente en el centro donde desee cursar las enseñanzas. La matriculación tendrá carácter provisional en tanto no se resuelvan las eventuales convalidaciones.Una vez resueltas el  alumno tan sólo tendrá que hacer efectiva la matrícula. Las solicitudes de otras validacións no establecidas en esta Orden, tendrán que ser tramitadas ante El Consejo Superior de Deportes. 
A qué otros estudios puedo acceder? 
     Con el título de Técnico deportivo puedo acceder a las titulaciones de Técnico Deportivo Superior y Bachillerato.
   Con el título de Técnico deportivo Superior puedo acceder a los siguientes estudios universitarios:
 1. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte.
 2. Diplomado en Educación Social.
 3. Diplomado en Enfermería. 
 4. Diplomado en Fisioterapia.
 5. Diplomado en Terapia Ocupacional.
 6. Diplomado en Trabajo Social.
 7. Diplomado en Turismo.
 8. Maestros
Qué salidas profesionales puedo tener? 
La titulacion de Técnico deportivos acredita que la persona posee las competencias necesarias para desempeñar funciones correspondientes a la iniciación deportiva, tecnificación deportiva y condución de actividades o prácticas deportivas.
La titulacion de Técnico deportivo Superior responderá  a las competencias adecuadas para desempeñar las funciones correspondientes al entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto rendimiento deportivo, condución con altos niveles de dificultad en la modalidad o especialidad deportiva de que se trate

Más información: 

Resolución do 5 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/18
Normativa de Deportes 
Convenios 

Fuente: Consellería de Educación